Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti temeljem Programa potpore za unaprjeđenje govedarstva – krava prvotelki svih pasmina 2020.

 • 14.08.2020.
Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti temeljem Programa potpore za unaprjeđenje govedarstva – krava prvotelki svih pasmina 2020.

Temeljem članka 9. ²Programa potpore za unaprjeđenje govedarstva-krava prvotelki svih pasmina na  području Brodsko-posavske županije za 2020. godinu"(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 19/20), Odluke Župana (KLASA: 320-08/20-01/02, URBROJ: 2178/1-04-20-03 od 03. srpnja 2020.)ipozitivnog mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti-Program potpore za unaprjeđenje govedarstva-krava prvotelki svih pasmina na području Brodsko-posavske županije za 2020. godinu (KLASA: 404-01/20-01/47, URBROJ: 525-08/0248-20-2 od 17. lipnja 2020.), 

objavljuje

J A V N I   P O Z I V

 za dodjelu potpora male vrijednosti temeljem Programa potpore za unaprjeđenje govedarstva – krava prvotelki svih pasmina na području Brodsko-posavske županije za 2020. godinu

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Brodsko-posavske županije (u daljem tekstu: Županija) temeljem ²Programa potpore za unaprjeđenje govedarstva – krava prvotelki svih pasmina na području Brodsko-posavske županije za 2020. godinu(u daljnjem tekstu: Program).

 

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva su potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije EU br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L352 od 24. prosinca 2013. godine) i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108.  Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (dalje u tekstu: Uredba de minimis).

CILJ PROGRAMA

Cilj Programa je održati postojeću razinu proizvodnje na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u sektoru govedarstva zbog povećanja brojnosti grla na području Brodsko-posavske županije, a time i stvaranju viška kvalitetnog rasplodnog materijala koji će pomoći pokretanju proizvodnje mlijeka i prodaji goveda za domaće i inozemno tržište uslijed usporavanja gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID - 19.

 

 1. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 

Prihvatljivi korisnici ovog Programa mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a koji imaju evidentirane poljoprivredne površine u ARKOD sustavu te koji na vlastitom gospodarstvu drže krave svih pasmina i koja su evidentirana u Jedinstvenom registru domaćih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ) sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom (poljoprivredno zemljište, nasadi, stoka, gospodarski objekti i sl.) na području Brodsko-posavske županije, te poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem u Brodsko-posavskoj županiji i poljoprivrednom proizvodnjom izvan područja Brodsko-posavske županije, a koja zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine aktivnosti.

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća sljedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva (SOPG), obrte, trgovačka društva, proizvođačke organizacije, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Pojmom „jedan poduzetnik" obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

 1. a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
  b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;
  c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
  d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.
  Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

 

 1. SREDSTVA ZA DODJELU POTPORE


Sredstva za provedbu ovog Javnog poziva osigurana su u u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2020. godinu, Razdjelu 005 Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu, gdje je za provedbu Programa poljoprivrednim gospodarstvima osigurano 1.000.000,00 kuna.

Program će se provoditi tijekom 2020. godine, a potpore male vrijednosti će se dodjeljivati do iskorištenja raspoloživih sredstava za provedbu.

 

Jedinični iznos potpore male vrijednosti za uzgoj junica ne može biti veći od 800,00 kuna po grlu, a utvrđuje se na temelju ukupnog broja prihvatljivih grla za potporu i visine sredstava predviđenih Programom.

 

Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu potpore.

 

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORA

Zahtjevi za dodjelu potpora zaprimati će se do utroška sredstava, a rješavaju se prema vremenu zaprimanja, odnosno najkasnije do 15. studenog 2020. godine.

 POTREBNA DOKUMENTACIJA

preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;

dokaz o upisu u Jedinstveni  registar domaćih životinja (JRDŽ);

preslike računa prihvatljivih troškova;

dokaz o plaćenim prihvatljivim troškovima;

potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva ili potvrdu Porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz  koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate;

izjavu o dodijeljenim potporama male vrijednosti:

presliku kartice žiro-računa s pripadajućim IBAN-om i

druge dokumente kojima se dokazuje opravdanost traženja potpore.


Propisani obrazac zahtjeva mora biti ispisan i potpisan od ovlaštene osobe

 

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

 

Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu za propisanu mjeru, a isti se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu ili se mogu preuzeti na web stranici www.bpz.hr


Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi, kao i zahtjevi koji ne udovoljavaju kriterijima ovog javnog poziva, neće se razmatrati.


Neće se prihvaćati zahtjevi onih podnositelja koji su za istu namjenu dobili bespovratna sredstva iz drugih programa u okviru županijskog proračuna, drugih javnih izvora i fondova EU, podnositelji koji su u stečaju, postupku likvidacije (zatvaranja) te oni koji imaju nepodmirenih obveza prema Brodsko-posavskoj županiji.


Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se poštom ili se osobno predaje u pisarnici Brodsko-posavske županije na adresu:

Brodsko-posavska županija

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu

Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod

(uz naznaku - Javni pozivza dodjelu potpora male vrijednosti temeljem Programa potpore za unaprjeđenje govedarstva – krava prvotelki svih pasmina na području Brodsko-posavske županije za 2020. godinu- NE OTVARATI)

 

OSTALE INFORMACIJE

 

Sve potrebne informacije kao i obrasci i dokumenti u svezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije (ured 311), Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, tel.035/216-263, e-mail:djuric@bpz.hr

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Prijavom na Javni poziv, podnositelj prijave daje suglasnost Brodsko-posavskoj županiji, da sukladno članku 6. stavak 1. točka c) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i zakonu o provedbi Opće uredbe („Narodne novine", broj 42/18) kao voditelj obrade, prikuplja, obrađuje, javno objavljuje na svojoj web stranici osnovne podatke o korisniku i odobrenoj potpori (naziv prijavitelja, naziv projekta, namjenu i odobreni iznos potpore), prenosi i pohranjuje osobne podatke prijavitelja u svrhu provedbe postupka dodjele potpora temeljem Programa potpore za unaprjeđenje govedarstva-krava prvotelki svih pasmina na području Brodsko-posavske županije za 2020. godinu, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, upoznavanja javnosti o donesenim odlukama te u svrhu sklapanja ugovora, kao i za potrebe unošenja podataka o dodijeljenim potporama male vrijednosti, u elektroničkom obliku, Ministarstvu poljoprivrede  sukladno članku 12. Pravilnika o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju. („Narodne novine", broj. 72/17).

Podnositelj prijave čiji se osobni podaci prikupljaju, obrađuju, prenose, javno objavljuju i pohranjuju, temeljem odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka imaju sljedeća prava: pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade dostavljenih osobnih podataka, pravo na prigovor na obradu te pravo na prenosivost osobnih podataka.

Podnositelj podnošenjem prijave potvrđuje da je upoznat sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, prijenos, objavu i pohranu svojih osobnih podataka u predmetnu svrhu, te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim uredbom i aktima Brodsko-posavske županije. Prava i postupanja u odnosu na osobne podatke mogu se vidjeti i na web stranici Agencije za zaštitu osobnih podataka www.azop.hr.

 

PRILOZI

Sastavni dijelovi ovog Javnog poziva su:

Program  potpore za unaprjeđenje govedarstva-krava prvotelki svih pasmina na području Brodsko-posavske županije za 2020. godinu;

Mišljenje Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti-Program potpore za unaprjeđenje govedarstva-krava prvotelki svih pasmina na području Brodsko-posavske županije za 2020. godinu;

Odluka o objavi Javnog poziva za dodjela potpora;

Upute za prijavitelje;

Obrazac prijave potpore za unaprjeđenje govedarstva-krava prvotelki svih pasmina;

Obrazac Izjave o poreznom statusu;

Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti;