Javni poziv mladim osobama za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području općine Nova Kapela u 2021. godi

 • 08.03.2021.

Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području općine Nova Kapela (Službene novine Općine Nova Kapela br. 2/21),  objavljuje se

 

 

JAVNI POZIV

mladima i mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području općine Nova Kapela u 2021. godini

 

 

 • PREDMET JAVNOG POZIVA

                                                          

Predmet ovog Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za  korištenje bespovratnih sredstava u svrhu rješavanja stambenog pitanja na području općine Nova Kapela propisane  Programom mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području općine Nova Kapela (Službene novine Općine Nova Kapela br. 2/21), (u daljnjem tekstu: Program).

 

Cilj ovog Javnog poziva je poticanje povratka, ostanka i naseljavanja stanovništva na područje općine Nova Kapela, a sve u svrhu demografske revitalizacije.

 

Mjere poticanja rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji koje su predmet ovog Javnog poziva su:

 

Mjera 1. Financijska pomoć za kupnju stambenog objekta na području općine Nova Kapela

 

Mjera 2.: Financijska pomoć za gradnju obiteljske kuće (stambeni objekt)

 

Ukupna raspoloživa sredstva za financijsku pomoć za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u okviru ovog Javnog poziva iznose najviše 400.000,00 kuna.

Korisniku će se prema ovom Javnom pozivu dodijeliti iznos financijske pomoći u iznosu od 30.000 kuna u naseljima Nova Kapela i Batrina, a u naseljima Bili Brig, Magić Mala, Siče, Seoce, Dragovci, Donji Lipovac, Sredjni Lipovac, Gornji Lipovac, Stara Kapela i Pavlovci iznosi 50.000 kuna.

 

Potpora je jednokratna po obitelji odnosno po stambenom objektu i ne može se kombinirati s drugom mjerom iz ovog Programa.

Općina Nova Kapela zadržava pravo provjere i uvida na terenu po ovlaštenoj osobi i prije odobravanja mjera, a i nakon potpisivanja Ugovora o financiranju.

 

 

 • KORISNICI SREDSTAVA

 

Korisnici  mjera i olakšica iz ovog Programa su mladi i mlade obitelji.

Mladom osobom u smislu ovog Programa smatra se podnositelj zahtjeva koji nije navršio 40 godina života prije nego je raspisan javni poziv.

Mladom obitelji u smislu ovog Programa, smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni drug i djeca ukoliko ih imaju, pod uvjetom da: a) podnositelj nije navršio 40 godina života prije nego je raspisan javni poziv ili b) da barem jedan od bračnih drugova nije navršio 40 godina života nego je raspisan javni poziv.

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je suvlasnik na  nekretnini zajedno sa svojim bračnim drugom, u jednakim suvlasničkim udjelima.

Korisnicima mjera se sredstva mogu isplatiti ukoliko ne postoji dugovanje po bilo kojoj osnovi prema Općini Nova Kapela.

 

 • MJERE POTICANJA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI

 

 

Mjera 1. Financijska pomoć za kupnju stambenog objekta na području općine Nova Kapela

 

 

Financijska pomoć se može odobriti podnositelju zahtjeva, koji kupi stambeni objekt (kuću ili stan) koji se nalaze na području općine Nova Kapela i to isključivo radi kupnje nekretnine stjecanjem vlasništva nad istom.

 

Podnositelj zahtjeva, koji je kupio stambeni objekt na području Općine Nova Kapela i kupovinom postao njegovim vlasnikom od prvog dana tekuće godine u kojoj je obavljen „Javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Nova Kapela“ može ostvariti pomoć za kupnju na ime subvencije kupoprodajne cijene na temelju valjano zaključenog kupoprodajnog ugovora uz uvjet da isti ugovor nije zaključen s članovima obitelji (srodnik po krvi u ravnoj liniji, a u pobočnoj do četvrtog stupnja) podnositelja zahtjeva i njegovog bračnog druga. Subvencija iznosi 30.000 kuna za kupnju stambenog objekta u naseljima Nova Kapela i Batrina, a u naseljima Bili Brig, Magić Mala, Siče, Seoce, Dragovci, Donji Lipovac, Sredjni Lipovac, Gornji Lipovac, Stara Kapela i Pavlovci iznosi 50.000 kuna.

 

Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć/subvencija za kupnju stambenog objekta na području Općine Nova Kapela i time postao Korisnikom ovog Programa, dužan je useliti zajedno s članovima svoje obitelji te sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi kupljenog stambenog objekta u roku 6 mjeseci od zaključenja kupoprodajnog ugovora te zadržati to prebivalište slijedećih 10 godina. Izuzetak od obveze zadržavanja prebivališta mogu imati djeca korisnika ukoliko se u međuvremenu osamostale ili osnuju svoje obitelji.

 

 

 

 

 

 

 

Mjera 2.: Financijska pomoć za gradnju obiteljske kuće (stambeni objekt)

 

Podnositelj zahtjeva, koji je vlasnik građevinskog zemljišta, a  namjerava graditi obiteljsku kuću (stambeni objekt) na području općine Nova Kapela  od dana objave „Javnog poziva za poticanje rješavanja stambenog pitanja  na području općine Nova Kapela“ može ostvariti pomoć za gradnju u iznosu od 30.000 kuna za gradnju stambenog objekta u naseljima Nova Kapela i Batrina, a u naseljima Bili Brig, Magić Mala, Siče, Seoce, Dragovci, Donji Lipovac, Sredjni Lipovac, Gornji Lipovac, Stara Kapela i Pavlovci iznosi 50.000 kuna pod uvjetom da gradnja iste nije započeta.

 

Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć/subvencija za gradnju obiteljske kuće i koji je time postao Korisnikom ovog Programa mjera, dužan je ishoditi građevinsku dozvolu za stambeni objekt na predmetnom zemljištu.

 

Podnositelj zahtjeva je dužan u roku 4 godine od zaključenja  ugovora o financiranju završiti građevinu i useliti zajedno s članovima svoje obitelji te sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi novonastale obiteljske kuće i zadržati to prebivalište slijedećih 6 godina. Izuzetak od obveze zadržavanja prebivališta mogu imati djeca korisnika ukoliko se u međuvremenu osamostale ili osnuju svoje obitelji.

 

 • INSTRUMENT OSIGURANJA

 

Korisnik Programa koji je vlasnik kupljene nekretnine ili suvlasnik sa svojim bračnim drugom ne smije iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati kupljenu nekretninu za čiju je kupovinu ili gradnju  primio financijsku pomoć/subvenciju u roku od 10 godina od dana zaključenja ugovora o financijskoj pomoći.

 

Ukoliko Korisnik programa otuđi nekretninu iz svog vlasništva u gore navedenom roku, Ugovor za dodjelu financijske pomoći/subvencije smatrat će se raskinutim te će Korisnik biti u obvezi izvršiti povrat dodijeljene financijske pomoći/subvencije u cjelokupnom iznosu Općini Nova Kapela.

 

Korisnik ovog Programa mjera dužan je prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske pomoći/subvencije dostaviti instrument osiguranja u obliku ovjerene bjanko zadužnice na iznos koji pokriva iznos odobrene financijske pomoći/subvencije, u korist Općine Nova Kapela.

 

Instrument osiguranja se aktivira u slučaju:

- da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne useli zajedno s članovima svoje obitelji i ne prijavi svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji u propisanim rokovima,       

-  ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora za dodjelu financijske pomoći/subvencije

-  ukoliko podnositelj ne zadrži prebivalište u roku određenom Programom,

-  ukoliko podnositelj postupa protivno Javnom pozivu i Programu,

-  ukoliko podnositelj otuđi, proda ili daruje nekretninu za čiju kupovinu je primio   financijsku pomoć/subvenciju, u roku određenom Programom,

-ukoliko podnositelje ne dostavi dokaz o uknjižbi vlasništva u zemljišne knjige  u roku od 30 dana od dana  zaključenja Ugovora o financijskoj pomoći .

 

Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja vraća se po proteku 10 godina od dana od kada je Korisnik prvi puta prijavio svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć/subvenciju i pod uvjetom urednog ispunjenja svih obveza iz Ugovora i Programa.

 

 • POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK PRIJAVE

 

 • prijava
 • preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog druga
 • izvadak iz zemljišnih knjiga za građevinsko zemljište na kojem će se graditi stambeni objekt  
 • izjava za suvlasnika (Obrazac 5.)
 • preslika akta za građenje ukoliko je isti ishodovan do dana prijave
 • preslika ugovora o kupoprodaji stambenog objekta
 • izjava da će prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu (Obrazac 4)
 • izjava o promjeni prebivališta (Obrazac 3)
 • izjava da nekretnina nije stečena od srodnika (Obrazac 6)
 • i drugu dokumentaciju za koju se ukaže potreba dostavljanja

 

Prijava za korištenje sredstava po Javnom pozivu  podnose se do 31.12.2021. godine odnosno do iskorištenja sredstava za ovu proračunsku godinu te uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanim obrascima koje zainteresirani mogu dobiti u Općini Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 9, Nova Kapela ili preuzeti na internetskim stranicama www.novakapela.hr, a ispunjena prijava za korištenje sredstava i pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili poštom na adresu: Općina Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 9, Nova Kapela.

 

KLASA: 370-01/21-01/02

URBROJ: 2178/20-03-21-01

Nova Kapela, 08. ožujka 2021.

 

Povjerenstvo za dodjelu financijske pomoći za rješavanje stambenog pitanja

na području općine Nova Kapela

 Obrasci: