Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrKoncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova

18-06-2012

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova

   Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova

Načelnik Općine Nova Kapela 13. lipnja 2012. godine objavio je Obavijest o namjeri davanja koncesije za stjecanje prava obavljanje komunalne djelatnosti- dimnjačarski poslovi na području Općine Nova Kapela. / Ponovljeni natječaj / . ( objavljena u „narodnim novinama“ br.65 od dana 13.06.2012.godine).

Predmet koncesije je komunalna djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Nova Kapela. Pod obavljanjem komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova podrazumijeva se obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje. Rok trajanja koncesije je 5 (pet) godina.

Adresa za predaju ponude: Općina Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 13, 35410 NOVA KAPELA , ponude se predaju u zatvorenoj kuverti s naznakom: „ Javno nadmetanje – Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova – ne otvaraj“ .Ponude se dostavljaju poštom preporučeno. Rok za predaju 13.07.2012.godine do 12,00 sati.
Dokumentacija za nadmetanje može se podići svakim radnim danom od 7 do 15 sati na gornjoj adresi ili zahtjevom na e-mail adresi davatelja koncesije: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hr. Dokumentacija za nadmetanje je besplatnaZATVORI