Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrKoncesija za skupljanje i odvoz komunalnog otpada

18-06-2012

Koncesija za skupljanje i odvoz komunalnog otpada

Koncesija za skupljanje i odvoz komunalnog otpada

Načelnik Općine  Kapela 13. lipnja 2012. godine objavio je Obavijest o namjeri davanja koncesije za skupljanje i odvoz komunalnog otpada s područja Općine Nova Kapela. ( objavljena u „narodnim novinama“ br.65 od dana 13.06.2012.godine).

Predmet koncesije je skupljanje i odvoz komunalnog otpada s područja Općine Nova Kapela i deponiranje na uređena odlagališta utvrđena posebnim propisima. 
Rok trajanja koncesije je 5 (pet) godina.

Adresa za predaju ponude: Općina Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 13, 35410 NOVA KAPELA , ponude se predaju u zatvorenoj kuverti s naznakom: „ Javno nadmetanje – Koncesija za skupljanje i odvoz komnalnog otpada s područja općine Nova Kapela – ne otvaraj“ .Ponude se dostavljaju poštom preporučeno. Rok za predaju 13.07.2012.godine do 12,00 sati.
Dokumentacija za nadmetanje može se podići svakim radnim danom od 7 do 15 sati na gornjoj adresi ili zahtjevom na e-mail adresi davatelja koncesije: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hr. Dokumentacija za nadmetanje je besplatna.ZATVORI