Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrJAVNI NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Nova Kapela

08-04-2016

JAVNI   NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Nova Kapela

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13, 153/13,147/14 i 36/15), članka 4. stavak 1 i 2. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora u općini Nova Kapela  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“  br.18/11 i „Službene novine Općine Nova Kapela“  br.13/15) i Odluke načelnika Općine Klasa: 022-05/16-04/03, Urbroj: 2178/20-01-01-16-1 od 07. travnja 2016. godine, objavljuje se

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti

održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Nova Kapela

 

 

  1. Opći podaci o naručitelju:

 (a) Naziv (puni naziv): OPĆINA NOVA KAPELA

 (b) Sjedište (adresa-ulica i broj): TRG KRALJA TOMISLAVA 9, 35410 NOVA KAPELA

 (c) Telefonski broj: 035/384-015

 (d) E-mail adresa: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hr

 (e) Matični broj naručitelja: 02667517

 (f) OIB: 18112377872

 

  1. Predmet natječaja:

Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Nova Kapela -  na temelju ugovora o povjeravanju poslova

 

  1. Vrijeme na koje se sklapa ugovor:

Ugovor se sklapa na vrijeme od 4 godine od dana potpisivanja ugovora.

 

 

  1. Dostava, krajnji rok i otvaranje ponuda:

 Krajnji rok za dostavu ponuda je  18.04.2016.g. do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja: Općina Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 9, 35410 Nova Kapela, s nazivom i adresom ponuditelja, s naznakom „Ponuda - Održavanje nerazvrstanih cesta - Ne otvaraj „.

 U roku za dostavu ponude ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjene i dopune dostavljaju se na isti način kao i ponuda. Nepravodobno prispjele i nepotpune dokumentacije se ne razmatraju.

 

  1. Preuzimanje natječajne dokumentacije:

 Natječajnu dokumentaciju zainteresirani mogu podići u prostorijama Općine Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 9, Nova Kapela, svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.

Natječajna dokumentacija može se preuzeti i na web stranici Općine Nova Kapela: www.novakapela.hr

  1. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude:

Prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom ukupnom cijenom.

  1. Ostali uvjeti:

Naručitelj zadržava pravo donijeti odluku da se ne izabere niti jedna ponuda pristigla na predmetni javni natječaj i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, dostavit će se u pisanom obliku svim ponuditeljima koji su sudjelovati u javnom natječaju u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

 

 

KLASA: 340-01/16-01/01

UR.BROJ: 2178/20-01-01-16-1 

Nova Kapela, 08.04.2016.

Općina Nova Kapela

 ZATVORI