INFORMACIJU o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Programa ukupnog razvoja općine Nova Kapela od 2015. do 2020.

  • 13.04.2016.

 

Temeljem članka 160. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 2. Odluke o izradi Programa ukupnog razvoja općine Nova Kapela KLASA: 302-02/15-01/01; URBROJ: 2178/20-01-01-15-1 od 12.ožujka 2015.godine ,članka 5. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08) te članka članka 47. Statuta Općine Nova Kapela (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, broj 04/14), načelnik Općine Nova Kapela objavljuje:

 

INFORMACIJU

o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Programa ukupnog razvoja općine Nova Kapela od 2015. do 2020. godine na okoliš

 

 

Općina Nova Kapela, provela je u suradnji s Upravnim odjelom za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko – posavske županije, postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Programa ukupnog razvoja općine Nova Kapela od 2015. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Program) na okoliš (u daljnjem tekstu: postupak ocjene).

 

U postupku ocjene je utvrđeno kako Program ne može imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš koji može nastati provedbom Programa stoga je donesena ODLUKA da nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja Programa ukupnog razvoja općine Nova Kapela od 2015. do 2020. godine na okoliš (KLASA: 302-02/15-01/01; URBROJ: 2178/20-01-01-16-6 od 13. travnja 2015.godine.

Ova informacija objavljuje se na web stranici Općine Nova Kapela.                                                                                         

 

KLASA: 302-02/15-01/01

URBROJ: 2178/20-01-01-16-7

 

Nova Kapela, 13. travnja 2016.godine

  Načelnik Općine Nova Kapela

Ivan  Šmit