Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrJAVNI NATJEČAJ: za prodaju nekretnine u vlasništvu i suvlasništvu Općine Nova Kapela

13-01-2017

JAVNI NATJEČAJ: za prodaju nekretnine u vlasništvu i suvlasništvu Općine Nova Kapela

Na temelju članka 35. i čl. 391.  Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12.), članka 6. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Nova Kapela  (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 04/14) i Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu i suvlasništvu Općine Nova Kapela Općinskog vijeća Općine Nova Kapela od 20.prosinca 2016. godine Općinski načelnik Općine Nova Kapela raspisuje

 

      JAVNI NATJEČAJ

                            za prodaju nekretnine  u vlasništvu i suvlasništvu Općine Nova Kapela


1. Predmet Natječaja je prodaja nekretnina:

 1. a) vlasništvo Općine Nova Kapela:

-k.č.br. 769/3, oranica u polju, površine 250 čhv upisana u z.k.ul 573 k.o. Donji Lipovac po početnoj cijeni od 3.450,00 kuna,

 

 1. b) suvlasništvo Općine Nova Kapela u 1/2 dijela:

-k.č.br. 769/1, oranica u polju, površine 172 čhv, upisana u z.k.ul. 222 k.o. Donji Lipovac po početnoj cijeni od 1.000,00 kuna,

-k.č.br 769/2, oranica u polju, površine 116 čhv, upisana u z.k.ul. 222 k.o. Donji Lipovac po početnoj cijeni od 800,00 kuna,

-k.č.br. 773, oranica u polju, površine 150 čhv upisana u z.k.ul. 222 k.o. Donji Lipovac,

po početnoj cijeni od 1.025,00 kuna.


 1. Natječaj za prodaju nekretnina provodi se prikupljanjem pismenih ponuda u zatvorenim omotnicama koje moraju sadržavati:
  - ime i prezime ponuditelja i adresu stanovanja, za pravne osobe naziv i sjedište

- OIB ponuditelja,

-oznaku katastarske čestice za koju se daje ponuda

-iznos koji ponuđač nudi u ime kupovnine ( brojkom i slovima)

-dokaz o državljanstvu (za fizičke osobe) odnosno izvadak iz registra trgovačkog suda,  obrtnog registra, registra Udruge (za pravne osobe)

-dokaz o uplati jamčevine

 1. Prilikom podnošenja ponude, plaća se jamčevina koja se uplaćuje na žiro račun Općine broj HR472412009-1828500004 s pozivom na broj HR68 7757 - OIB ponuditelja, svrha doznake: jamčevina, prodaja nekretnina u suvlasništvu Općine Nova Kapela.

 Jamčevina iznosi 10% od utvrđene početne cijene. Ponuditelju koji nije uspio u postupku natječaja jamčevina će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana okončanja postupka natječaja.

Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete natječaja.
Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine.

U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem se smatra slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, jednokratno uplatiti na žiro račun Općine najduže u roku 30 dana od dana zaključenja ugovora.

 

 1. Odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Općinom u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
  Tabularna isprava za uknjjižbu prava vlasništva će se izdati nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.


      5.Zainteresirani kupci moći će pogledati nekretnine ponuđene na natječaju dana  19. siječnja 2017. godine  od  10,00 do 12,00  sati.

      6. Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama javno će otvoriti ponude dana 27. siječnja 2017. godine  u 13,00 sati.

 1. Ponuda za Natječaj s prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom

„NE OTVARAJ – Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Nova Kapela“, najkasnije do 25. siječnja 2017. godine, na adresu Općina Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 9, 35410 Nova Kapela.
Nepravovremeno podnesene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

KLASA: 945-01/16-01/12

Ur.broj: 2178/20-01-17-5

 

Nova Kapela, 12. siječnja 2017.

 


                                                                                                                                                                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK    

 

                                                                                                          Ivan Šmit

 

 ZATVORI