Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrJAVNI POZIV - ZA PRIJAVU PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA ZA FINANCIRANJE/SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA IZ PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA U 2019. GODINI

12-10-2018

JAVNI POZIV - ZA PRIJAVU PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA ZA FINANCIRANJE/SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA IZ PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA U 2019. GODINI

Na temelju članka 8. Odluke o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Općini Nova Kapela Klasa: 402-08/15-01/04, Urbroj: 2178/01-15-01-01 od 20. listopada 2015. godine (Službene novine Općine Nova Kapela, broj 07/15.), Načelnik Općine Nova Kapela, dana 12. listopada 2018. godine, raspisuje

 

 JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA ZA FINANCIRANJE/SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA IZ PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA U 2019. GODINI

 

I.

Ovaj Javni poziv se odnosi se na javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Nova Kapela za 2019. godinu,  odnosno za programe i projekte udruga građana za slijedeća područja:

 

  1. PROGRAMI/PROJEKTI KULTURE

             - programi udruga građana u kulturi od interesa za Općinu

             - program glazbenih, filmskih, književnih i scenskih djelatnosti

             - program za zadovoljavanje kulturnih potreba djece i mladih

             - program kulture nacionalnih manjina

             - znanstveno-istraživačke skupove i popratna izdanja na području culture

             - programe kulturnih manifestacija

 

  1. PROGRAMI/PROJEKTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

-           programi djelovanja mladih i za mlade Općine Nova Kapela

 

  1. PROGRAMI/PROJEKTI SPORTA

-           programi športskih priredbi i manifestacija

-           programi rada s mladima

 

  1. PROGRAMI/PROJEKTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

-           programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ratnih stradalnika

-           programi humanitarnih udruga

-           programi udruga osoba s invaliditetom

-           projekti iz područja zdravstva i socijalne skrbi od interesa za Općini Nova Kapela

 

 

  1. PROGRAMI/PROJEKTI OSTALIH UDRUGA GRAĐANA

-           programi koji pridonose ljudskim i manjinskim pravima

-           programi za zaštitu životinja

-           program ostalih udruga i društava građana

 

Pravo podnošenja prijave na Javni poziv imaju sve udruge građana koje su registrirane te koje djeluju na području Općine Nova Kapela

 

II.

U Proračunu Općine Nova Kapela osiguravaju se financijska sredstva za financiranje/sufinanciranje javnih potreba navedenih u točki I. ovoga Javnog poziva.

 

III.

Rok za podnošenje prijava je petnaest  (15) dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Općine Nova Kapela.

 

IV.

Iz Proračuna Općine Nova Kapela financirat će se projekti i programi od interesa za Općinu Nova Kapela onih udruga koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 

-           da je registriran kao udruga u službenom registru i u Registru neprofitnih organizacija

-           da joj je registrirano područje djelovanja Općine Nova Kapela

-           da svoj rad temelji na potrebama zajednice prema načelima djelovanja za opće dobro te da svojim radom pridonosi razvitku i općem napretku Općine Nova Kapela i da promiče njegov položaj i ugled.

-           da vodi uredno i transparentno financijsko poslovanje

-           da ima  materijalne i ljudske resurse za provedbu projekta odnosno programa

-           da uredno ispunjava obveze plaćanja poreza i doprinosa te druga davanja prema općinskom proračunu kao i prema Državnom proračunu

-           da ima u programu odnosno projektu naveden cilj i sadržaj programa odnosno projekta, vrijeme i lokaciju provođenja, opis aktivnosti, očekivane rezultate po realizaciji programa odnosno projekta, broj osoba koje profesionalno vode program i po kojoj osnovi (ugovor o radu, ugovor o djelu i sl.), udio volonterskog rada u izvođenju ponuđenog programa odnosno projekta

-           da je udruga odgovorna za provedbu programa odnosno projekta i mora preuzeti javnu odgovornost za tijek programa odnosno projekta

-           da ima jasno definiran da li je program odnosno projekt besplatan za korisnike, ili se po određenoj, jasno definiranoj osnovi naplaćuje od korisnika te o kojoj je osnovi naplate riječ

-           da uredno ispunjava obveze iz svih prethodno odobrenih sredstava te ta da je podnijela izvješće o izvršenju programa odnosno projekta sufinanciranog sredstvima općinskog proračuna u prethodnom razdoblju.

 

V.

 

Prijavi se obvezno prilaže:

-           dokaz registraciji udruge I o upisu u Registar neprofitnih organizacija

-           statut udruge

 -          program odnosno projekt koji se prilaže za sufinanciranje sredstvima općinskog proračuna

 

Neobavezni dio prijave su materijali o prezentaciji rada udruge npr. isječci iz novina, brošure i publikacije (najviše pet stranica).

 

VII.

Sve zainteresirane udruge moraju svoje projekte i programe prijaviti na  OBRAZAC PR  (Obrazac za prijavu programa/projekta )

Obrazac za prijavu može  se dobiti u Općini Nova Kapela, ili na web stranici Općini Nova Kapela: www.novakapela.hr.

 

VIII.

Popunjeni obrazac s prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici poštom ili se predaje neposredno u Općini Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 9, 35 410 Nova Kapela  s  naznakom:  „Javni  poziv  za  prijavu programa i projekata udruga u 2019. godini

Nepotpune i nepravovremene prijave kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanom obrascu neće se uzeti u razmatranje.

 

IX.

Dodatne informacije u svezi provođenja ovoga Javnog poziva mogu se dobiti u Općini Nova Kapela ili  na tel. broj: 035/384-015.

 

 

KLASA: 402-08/18-01/09

URBROJ:2178/20-01-18-02

Nova Kapela, 12. listopad 2018.

NAČELNIK - Ivan Šmit v.r.

 ZATVORI