Javni natječaj za prijem namještenika u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Kapela (od 6.3 do 14.3.2023)

  • 06.03.2023.

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 - u nastavku teksta: ZSN), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Kapela raspisuje


J A V N I   N A T J E Č A J
 

Za prijam namještenika u službu  na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Kapela na radno mjesto:

komunalni djelatnik na grobljanskim poslovima (namještenik IV. kategorije, potkategorije namještenik II, 13. klasifikacijski rang) - jedan (1)izvršitelj.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima) te posebne uvjete:

niža stručna sprema ili osnovna škola.

III. Na natječaju  ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

  1. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.
  2. Kandidati koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat može ostvariti pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj: 121/17., 98/19 i 84/21- u nastavku teksta: Zakona o hrvatskim braniteljima), članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, broj: 33/92., 77/92., 27/93.,58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, broj: 157/13., 152/14. , 39/18. i 32/20- u nastavku teksta: Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN, broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11. - u nastavku teksta: Ustavni zakon) i dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima, uz prijavu na natječaj dužan je dostaviti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 22. Ustavnog zakona uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

  1. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

- životopis

- dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznice)

- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba)

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od tri (3) mjeseca)

- vlastoručno potpisana izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. ZSN.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na natječaj.

Dopunu prijavi na natječaj moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan natječajnog roka.

VII. Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.

VIII. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

  1. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
  2. Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
  3. Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru bit će navedeni  na službenoj internetskoj stranici Općine Nova Kapela  (www.novakapela.hr).

Na oglasnoj ploči Općine Nova Kapela i službenoj internetskoj stranici Općine Nova Kapela (www.novakapela.hr) objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.

XII. Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i to neposredno ili preporučeno poštom, na adresu: Općina Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 9, 35410 Nova Kapela, s naznakom: „Za natječaj - za prijam u službu namještenika u Jedinstveni upravni odjel“.

XIII. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

XIV. O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku                                                                                            

javni natječaj 6.-14.3.2023.-komunalni djelatnik.pdf

NN - 2023 - 26 - 8352623.pdf

OPIS POSLA I PLAĆA_2023.docx

OBRAZAC IZJAVE.docx

 

Link : https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=131016712&ispis=true