Otvoren javni poziv za dodjelu PMV u poljoprivredu na području Brodsko-posavske županije u 2023.

  • 28.04.2023.
Otvoren javni poziv za dodjelu PMV u poljoprivredu na području Brodsko-posavske županije u 2023.

J A V N I   P O Z I V 
za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za nabavku mehanizacije, strojeva i opreme za primarnu poljoprivrednu proizvodnju na području Brodsko-posavske županije za 2023. godinu

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

 Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Brodsko-posavske županije (u daljem tekstu: Županija) temeljem ²Programa potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine“ (u daljnjem tekstu: Program) za:

-          MJERA 1.9. Potpora za nabavku mehanizacije, strojeva i opreme za primarnu poljoprivrednu proizvodnju proizvodnju

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva su potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije EU br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L352 od 24. prosinca 2013. godine) i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108.  Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (dalje u tekstu: Uredba de minimis).

2. CILJ PROGRAMA

 Cilj Programa je podizanje razine dohodovnosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje te zadržavanje stanovništva u ruralnim područjima Brodsko-posavske županije.

 

3. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Za de minimis potpore sukladno Uredbi 1408/2013 i 2019/316 mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a koji imaju evidentirane poljoprivredne površine u ARKOD sustavu sa prebivalištem i sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom (poljoprivredno zemljište, stoka, gospodarski objekti i sl.) na području Brodsko-posavske županije, te poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem u Brodsko-posavskoj županiji i poljoprivrednom proizvodnjom izvan područja Brodsko-posavske županije, a koja zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine aktivnosti.

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća sljedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva (SOPG), obrte, trgovačka društva, proizvođačke organizacije, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Specifični uvjeti prihvatljivosti korisnika su:

-    „profesionalni poljoprivrednik“ je korisnik koji je, ako je fizička osoba, upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede i obveznik plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, odnosno ako je pravna osoba, ima najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje

-    „ekološki poljoprivrednik“ je korisnik koji je upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji i posjeduje Potvrdnicu o ekološkoj proizvodnji ili Potvrdnicu o proizvodnji u prijelaznom razdoblju za proizvodnju za koju traži potporu

-    „mladi poljoprivrednik“ je korisnik koji zadovoljava uvjete „profesionalni poljoprivrednik“ i ako je fizička osoba, nije stariji od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, odnosno ako je pravna osoba - trgovačko društvo kod koje u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu odgovorna osoba trgovačkog društva ispunjava uvjete mladog poljoprivrednika fizičke osobe, a ujedno je i vlasnik najmanje 50 % temeljnog kapitala trgovačkog društva i posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine za bavljenje djelatnošću za koju traži potporu.

Za korisnike potpora male vrijednosti koji su u sustavu PDV-a troškovi PDV-a nisu prihvatljivi pri odobravanje potpore.

Svi priloženi računi moraju imati dokaz o izvršenom plaćanju.

Potpora se može ostvariti za nabavu nove mehanizacije, strojeva i opreme za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, od ovlaštenih trgovačkih društava (trgovaca, distributera):

- u povrćarstvu, ratarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu, ljekovitom bilju, uljaricama, stočarstvu, pčelarstvu i dr.

Potpora se odobrava za nabavu specijaliziranih malčera za voćarstvo i vinogradarstvo opremljenih sustavom za unutar rednu obradu.

 

4. SREDSTVA ZA DODJELU POTPORE

Sredstva za provedbu ovog Javnog poziva osigurana su u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2023. godinu, Razdjelu 005 Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu, gdje je za provedbu Programa poljoprivrednim gospodarstvima osigurano 185.813,00 eura.

Program će se provoditi tijekom 2023. godine, a potpore male vrijednosti će se dodjeljivati do iskorištenja raspoloživih sredstava za provedbu.

Jedinični iznos potpore male vrijednosti predviđenih Programom po korisniku se odobrava:

-          do 50% prihvatljivih troškova po računu, a najviše 1.327,23 eura po korisniku godišnje,

-          do 50% ukupnih troškova po računu, a najviše 1.592,67 eura po korisniku godišnje za profesionalne i ekološke poljoprivrednike,

-          do 70% ukupnih troškova po računu, a najviše 1.990,84 eura po korisniku godišnje za mlade poljoprivrednike

Potpora se ostvaruje za razdoblje od 01.01.2023 godine do utroška sredstava, a najkasnije do 15.11.2023. godine.

 

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA

 -          dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednika / Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik ekoloških proizvođača (preslika rješenja ili preslika prve stranice LIST A Zahtjeva za potporu od APPRRR u 2023. godini),

-          preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima, (bankovni izvod na kojem je vidljivo plaćanje priloženog računa)

-          potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva ili potvrdu Porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz  koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,

-          preslika osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva koji nije stariji od 40 godina,

-          izjavu o dodijeljenim potporama male vrijednosti,

-          izjava za podnositelje zahtjeva koji nisu u sustavu PDV-a,

-          druge dokumente kojima se dokazuje opravdanost traženja potpore.


Propisani obrazac zahtjeva mora biti ispisan i potpisan od ovlaštene osobe

 

6. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu za propisanu mjeru, a isti se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu ili se mogu preuzeti na mrežnoj stranici www.bpz.hr


Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi, kao i zahtjevi koji ne udovoljavaju kriterijima ovog javnog poziva, neće se razmatrati.


Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se poštom ili se osobno predaje u pisarnici Brodsko-posavske županije na adresu:

Brodsko-posavska županija

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu

Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod

(uz naznaku - Javni poziv za dodjelu potpora za nabavku mehanizacije, strojeva i opreme za primarnu poljoprivrednu proizvodnju) 

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2023. godinu, a najkasnije do 15. studenog 2023.

U trenutku iskorištenja raspoloživih sredstava Županija će obavijestiti javnost o obustavi zaprimanja prijava po ovom Javnom pozivu, odnosno Programu putem službene mrežne stranice.

Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije (ured 300), Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, tel.035/216-263, e-mail: djuric@bpz.hr

 

 7. NAČIN ODLUČIVANJA I OBJAVE ODLUKE O DODJELI POTPORA

Prijave se obrađuju te se o njima odlučuje redoslijedom zaprimanja.

Odluku o dodijeli potpore donosi Župan na prijedlog Povjerenstva za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koja se objavljuje na internetskim stranicama Županije najkasnije u roku 15 dana od dana njezinog donošenja. S korisnikom potpore zaključuje se ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze korisnika i Županije.

Sve nepotpune i nepravovremene zahtjeve kao i zahtjeve koji nisu dostavljeni na propisanim obrascima odnosno zahtjevi podneseni protivno uvjetima iz ovog Javnog poziva neće biti razmatrani, a o čemu će podnositelj biti pismeno obaviješten.

 

PREUZIMANJE PRILOGA:

Javni poziv (pdfword)

Odluka o objavi Javnog poziva (pdfword)

Program potpora u poljoprivredi u BPŽ (pdf, word)

Izmjene i dopune Programa potpora u poljoprivredi (pdf, word)

Upute za prijavitelje (pdf, word)

Zahtjev za potpore

Izjava o poreznom statusu

Izjava o korištenju potpora

 

link: Brodsko-posavska županija - Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za nabavku mehanizacije, strojeva i opreme za primarnu poljoprivrednu proizvodnju na području Brodsko-posavske županije za 2023. godinu (bpz.hr)