Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hr



Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Nova Kapela

29-06-2018

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Nova Kapela

Na temelju članka 35. i čl. 391.  Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12.), članka 6. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Nova Kapela  (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 04/14) i Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Nova Kapela Općinskog vijeća Općine Nova Kapela od 7. lipnja 2018. godine, Općinski načelnik Općine Nova Kapela raspisuje

 

                         JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina  u vlasništvu Općine Nova Kapela

 

1. Predmet Natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Nova Kapela:

 

 • č.br. 330/2 Stara Kapela dvorište, površine 29 m2, upisana u z.k.ul. 46 k.o. Stara Kapela, vlasništvo Općine Nova Kapela po početnoj cijeni od 912,63 kune,
 • č.br. 331/4 Stara Kapela dvorište, površine 87 m2, upisana u z.k.ul. 90 k.o. Stara Kapela, vlasništvo Općine Nova Kapela po početnoj cijeni od 2.737,89 kuna.

 1. Natječaj za prodaju nekretnina provodi se prikupljanjem pismenih ponuda u zatvorenim omotnicama koje moraju sadržavati:
  - ime i prezime ponuditelja i adresu stanovanja, za pravne osobe naziv i sjedište

- OIB ponuditelja,

-oznaku katastarske čestice za koju se daje ponuda

-iznos koji ponuđač nudi u ime kupovnine ( brojkom i slovima)

-dokaz o državljanstvu (za fizičke osobe) odnosno izvadak iz registra trgovačkog suda,  obrtnog registra, registra Udruge (za pravne osobe)

-dokaz o uplati jamčevine

 1. Prilikom podnošenja ponude, plaća se jamčevina koja se uplaćuje na žiro račun Općine broj HR472412009-1828500004 s pozivom na broj HR68 7706 - OIB ponuditelja, svrha doznake: jamčevina, prodaja nekretnina u suvlasništvu Općine Nova Kapela.

 Jamčevina iznosi 10% od utvrđene početne cijene. Ponuditelju koji nije uspio u postupku natječaja jamčevina će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana okončanja postupka natječaja.

Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete natječaja.
Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine.

U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem se smatra slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, jednokratno uplatiti na žiro račun Općine najduže u roku 30 dana od dana zaključenja ugovora.

 

 1. Odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Općinom u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
  Tabularna isprava za uknjjižbu prava vlasništva će se izdati nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je osim kupoprodajne cijene platiti i račun elaborata tržišne  vrijednosti nekretnina izrađenom od stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina u iznosu od  1.250,00 kuna, a ukoliko bude dva kupca isti dijele cijenu izrade elaborata.

 


5.Zainteresirani kupci moći će pogledati nekretnine ponuđene na natječaju dana  06. srpnja 2018. godine  od  10,00 do 12,00  sati.

6. Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama javno će otvoriti ponude dana 13. srpnja 2018. godine  u 13,00 sati.


 1. Ponuda za Natječaj s prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom

„NE OTVARAJ – Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Nova Kapela“, najkasnije do 11. srpnja 2018. godine, na adresu Općina Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 9, 35410 Nova Kapela.
Nepravovremeno podnesene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

KLASA: 944-01/18-01/01

Ur.broj: 2178/20-03-18-9

 

Nova Kapela, 29. lipanj 2018.

 


                                                                                                                                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK   -     Ivan Šmit v.r.

 



ZATVORI