Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrOPĆINI DODIJELJENA SREDSTVA ZA IZRADU IZMJENA PROSTORNOG PLANA

16-07-2018

OPĆINI DODIJELJENA SREDSTVA ZA IZRADU IZMJENA PROSTORNOG PLANA

Općina Nova Kapela je na  Natječaj za provedbu podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« – provedba tipa operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave«, podnijela Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  Zahtjev za potporu za ulaganje u izradu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dostavila je općini Nova Kapela Odluku o prihvatljivosti Zahtjeva i Ugovor o financiranju kojim se  utvrđuje najviši iznos potpore koji iznosi 60.000,00 kn.

 ZATVORI